ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ เปิดบ้าน เหลือง - ฟ้า 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ
เปิดบ้านเหลือง - ฟ้า 2018


ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
หมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มบริหารวิชาการ : 0 – 2806 - 7390

กำหนดการ

กำหนดการ

"ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ เปิดบ้านเหลือง - ฟ้า"
ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562

08.00 น. นักเรียนที่ร่วมแข่งขันลงทะเบียน

09.00 น. พิธีเปิด
- ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร และคณะครู เดินเข้าสู่บริเวณพิธี
- ชมวิดีโอแนะนำโรงเรียน
- การแสดงความสามารถด้านภาษาของนักเรียน ภาษาอังกฤษ
- นางกาญจนา สระศรีทอง
   รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงาน
- นางลัดดา เจียมจูไร
   ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
   ประธานกล่าวเปิด
- พิธีเปิดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- การแสดงความสามารถของนักเรียน วงโปงลาง
- การแสดงความสามารถด้านภาษาของนักเรียน ภาษาจีน
- การแสดงความสามารถของนักเรียน วงโปงลาง
- การแสดงความสามารถด้านภาษาของนักเรียน ภาษาญี่ปุ่น
- ส่งประธาน
- ประธานเยียมชมนิทรรศการ
- เริ่มการประกวดเพลงลูกทุ่ง

10.00 น. เริ่มรายการแข่งขันทุกประเภท

แผนผังโรงเรียน

สถานที่แข่งขัน

แผนที่โรงเรียน


โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
136/1 ถนนเลียบคลองปทุม แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 – 2806 - 7390

ลงทะเบียน เข้าร่วมการแข่งขัน

ตอบปัญหาวิชาการ   1 ตอบปัญหาวิชาการ ภาษาไทย   3 แข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ แข่งขันคัดลายมือ (หัวกลม) แข่งขันเปิดพจนานุกรม คณิตศาสตร์   3 การแข่งขัน Four Stars การแข่งขันคณิตคิดเร็ว การแข่งขัน Gold finger วิทยาศาสตร์   3 แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ แข่งขันลูกโป่งน้ำล้มโดมิโน แข่งขันประดิษฐ์รถทามิยา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   1 ประกวดมารยาทไทย สุขศึกษาและพลศึกษา   3 การแข่งขันฟุตซอลชาย การแข่งขันชักเย่อทีมผสม การแข่งขันกระโดดเชือกทีมผสม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์   2 ทักษะวาดภาพระบายสี ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การงานอาชีพและเทคโนโลยี   2 ตอบปัญหา Office 2016 การทำ Infographic ภาษาต่างประเทศ   6 แข่งขัน Spelling Bee แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน แข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน แข่งขันการตัดกระดาษ(จีน) แข่งขันวาดภาพจากข้อความ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   1 ทักษะลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด