ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ เปิดบ้าน เหลือง - ฟ้า 2018

ผลการแข่งขัน ตอบปัญหาวิชาการ

ตอบปัญหาวิชาการ
   รางวัลเหรียญทอง
โรงเรียนเผดิมศึกษา
พิมพ์เกียรติบัตร

ผลการแข่งขัน ภาษาไทย

แข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนประชาบำรุง
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนประชาบำรุง
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลชมเชย
โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
พิมพ์เกียรติบัตร
แข่งขันคัดลายมือ (หัวกลม)
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนประชาบำรุง
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนเผดิมศึกษา
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนโชติกาญจน์
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลชมเชย
โรงเรียนวัดศาลาแดง
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลชมเชย
โรงเรียนวัดศาลาแดง
พิมพ์เกียรติบัตร
แข่งขันเปิดพจนานุกรม
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนเผดิมศึกษา
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนประชาบำรุง
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนโชติกาญจน์
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลชมเชย
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลชมเชย
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลชมเชย
โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
พิมพ์เกียรติบัตร

ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์

การแข่งขัน Four Stars ระดับประถมศึกษา
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนเผดิมศึกษา
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนวัดปุรณาวาส
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนเผดิมศึกษา
พิมพ์เกียรติบัตร
การแข่งขัน Four Stars ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
พิมพ์เกียรติบัตร
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับประถมศึกษา
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวัดศาลาแดง
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนโชติกาญจน์
พิมพ์เกียรติบัตร
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
พิมพ์เกียรติบัตร
การแข่งขัน Gold finger ระดับประถมศึกษา
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนวัดปุรณาวาส
พิมพ์เกียรติบัตร
การแข่งขัน Gold finger ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
พิมพ์เกียรติบัตร

ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์

แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
   รางวัลเหรียญเงิน
โรงเรียนวัดศาลาแดง
พิมพ์เกียรติบัตร
แข่งขันลูกโป่งน้ำล้มโดมิโน
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวัดศาลาแดง
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
พิมพ์เกียรติบัตร
แข่งขันประดิษฐ์รถทามิยา
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวัดปุรณาวาส
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนวัดศาลาแดง
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
พิมพ์เกียรติบัตร

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนเผดิมศึกษา

โรงเรียนวัดศาลาแดง
พิมพ์เกียรติบัตร
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลชมเชย
โรงเรียนวัดปุรณาวาส
พิมพ์เกียรติบัตร

ผลการแข่งขัน สุขศึกษาและพลศึกษา

การแข่งขันฟุตบอลชาย
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวัดอุดมรังสี
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนวัดปุรณาวาส
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
พิมพ์เกียรติบัตร
การแข่งขันชักเย่อทีมผสม
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนเผดิมศึกษา
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนวัดปุรณาวาส
พิมพ์เกียรติบัตร
การแข่งขันกระโดดเชือกทีมผสม
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบุณยประดิษฐ์
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
พิมพ์เกียรติบัตร

ผลการแข่งขัน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ทักษะวาดภาพระบายสี
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนประชาบำรุง
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
พิมพ์เกียรติบัตร
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษาตอนต้น
   รางวัลเหรียญทอง
โรงเรียนวัดปุรณาวาส
พิมพ์เกียรติบัตร
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนเผดิมศึกษา
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนวัดศาลาแดง
พิมพ์เกียรติบัตร

ผลการแข่งขัน การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี

ตอบปัญหา Office 2016
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนประชาบำรุง
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนประชาบำรุง
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนประชาบำรุง
โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์
พิมพ์เกียรติบัตร
พิมพ์เกียรติบัตร
การทำ Infographic
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนประชาบำรุง
โรงเรียนประชาบำรุง
พิมพ์เกียรติบัตร
พิมพ์เกียรติบัตร

ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ

แข่งขัน Spelling bee
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนวัดปุรณาวาส
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
พิมพ์เกียรติบัตร
แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)
พิมพ์เกียรติบัตร
แข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์)
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนวัดปุรณาวาส
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนวัดปุรณาวาส
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนเผดิมศึกษา
พิมพ์เกียรติบัตร
แข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ (ตัวเขียน)
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนเผดิมศึกษา
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนวัดศาลาแดง
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนปุรณาวาส
พิมพ์เกียรติบัตร
แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนปุรณาวาส
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนเผดิมศึกษา
พิมพ์เกียรติบัตร
แข่งขันการตัดกระดาษ (จีน)
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
พิมพ์เกียรติบัตร
แข่งขันวาดภาพจากข้อความ
   รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนปุรณาวาส
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โรงเรียนปุรณาวาส
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
พิมพ์เกียรติบัตร
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
โรงเรียนลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
พิมพ์เกียรติบัตร

ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ทักษะลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด
   รางวัลเหรียญทอง
คลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)
พิมพ์เกียรติบัตร